Zagospodarowany zostanie także teren wokół obiektu – powstanie parking wraz z drogami dojazdowymi, wykonane zostaną nasadzenia drzew i krzewów

2019-09-27

Nasadzenia zastępcze muszą uwzględniać pozytywny wpływ drzew na tkankę miejską pod względem ekologicznym, ekonomicznym i społecznym. Związanego z określeniem ilości drzew lub krzewów, które mają być nasadzone. Kolejne działki są zabudowywane, a te wcześniej niemożliwe do zabudowania powoli są uwalniane poprzez wycinkę drzew lub rozbiórkę zabudowań. Zagospodarowany zostanie także teren wokół obiektu – powstanie parking wraz z drogami dojazdowymi, wykonane zostaną nasadzenia drzew i krzewów. Nic się nie zmieni w przypadku chęci wycinki drzew związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej. Po niedawnych zmianach nie jest też wymagane zezwolenie na usuwanie krzewów z ogrodów przydomowych, drzew i krzewów powalonych lub złamanych przez wiatr. W ramach inwestycji wykonawca, firma Park-M, realizuje wszystkie niezbędne prace pielęgnacyjne drzewostanu i zakrzewień (z wyłączeniem pomników przyrody) oraz wszelkie nasadzenia na terenie parku. urządzenia do nawadniania i deszczowania terenów zielonych, przycinanie, opryski chemiczne drzew i krzewów, * prace ziemne koparko-ładowarką w ogrodzie i na terenach zielonych. Koniec prac zaplanowany jest na jesień, nowe nasadzenia zostaną zrealizowane w przyszłym roku. 7 Pokrycie koronami drzew redukuje spływ wód opadowych, co wpływa na oszczędność budowy instalacji burzowych. Za usunięcie drzew lub krzewów naliczane są także opłaty. Ostatecznie, nowelizacja zakłada umożliwienie wycinki drzew na prywatnych posesjach bez zezwolenia. Najlepsze praktyki w kraju i za granicą W celu zobrazowania czynników dotyczących drzew i terenów zieleni zawartych w polskich przepisach prawnych przedstawiono ich enumerację (Szczepanowska. Wynosi ona dwukrotność opłaty za usunięcie drzew lub krzewów. Na terenach bez drzew dominują myszy i szczury. Różnorodność drzew i krzewów jest imponująca. Należy się zastanowić nad wprowadzeniem zasad nasadzeń zastępczych, które mogą w zgodny z zasadami sprawiedliwości społecznej sposób rekompensować mieszkańcom stratę drzew na terenach zurbanizowanych. Stawki opłat za wycinkę drzew nie mogą przekraczać 500 zł. Wycinka możliwa jest także w przypadku drzew i krzewów usuwanych w ramach akcji ratowniczych. 3 ustawy o ochronie przyrody wynika, że organ administracji może uzależnić wydanie zezwolenia na usunięcie drzew od zastąpienia ich innymi drzewami. Średnio są to obwody drzew 10-letnich. Wpływy z opłat i kar za usunięcie drzew i krzewów trafiają do budżetu samorządów. W związku z tymi trudnościami, w wycenie wartości drzew na terenie UE i USA stosuje się zazwyczaj wartość opartą na kosztach odtworzenia drzewa.

@ Copyright 2018